Cele:

 

  • Małoletni, nieletni i młodociany – poznanie różnić w definicjach.
  • Zagrożenia ze strony mediów społecznościowych.
  • Omówienie odpowiedzialności karnej ucznia za niezgodne z prawem działanie w sieci internetowej.
  • Omówienie odpowiedzialności cywilnej ucznia za niezgodne z prawem działania w sieci internetowej.
  • Wskazanie obowiązków prawnych szkoły w kontekście bezpieczeństwa informatycznego dzieci i młodzieży.
  • Określenie zasad prawidłowego postępowania w przypadku przestępstw internetowych.
  • Odpowiedzialność prawna szkoły za ucznia.
  • Określenie praw autorskich i pokrewnych w szkole.

 

Program:

 

1. Media społecznościowe – zagrożenie dla uczniów.
2. Małoletni, nieletni i młodociany – definicje.
3. Agresja w internecie i jej konsekwencje.
4. Szkoła i jej rola w zakresie kształtowania bezpieczeństwa w sieci.
5. Odpowiedzialność karna ucznia – zakres prawny.
6. Postępowanie szkoły w wypadku wystąpienia przestępstwa internetowego.
7. Postępowanie w sprawach nieletnich.
8. Odpowiedzialność cywilna uczniów.
9. Rola szkoły i zakres jej odpowiedzialności prawnej za działania uczniów i nauczycieli.
10. Konsekwencje naruszenia praw autorskich i pokrewnych w szkole.