Cele:

 

•    Zaznajomienie z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego.
•    Poznanie sposobów wszczęcia i rodzajów rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.
•    Nabycie umiejętności wydania prawidłowej decyzji administracyjnej w szkole.
•    Zgodne z prawem rozpatrzenie skargi w szkole.

 

Program:

 

1.    Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
2.    Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz postępowanie dowodowe.
3.    Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć.
4.    Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wydawaniu decyzji.
5.    Weryfikacja decyzji ostatecznych (zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności).
6.    Postępowanie odwoławcze.
7.    Skarga.