Cele:

 

Prezentacja praktycznych sposobów w zakresie umiejętności nawiązywania emocjonalnego kontaktu
z dzieckiem i budowania z nim relacji wychowawczej, umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i budowania autorytetu nauczyciela, efektywnej komunikacji oraz wyrażania emocji i uczuć, wypracowanie systemu zasad postępowania.

 

Program:

 

1.    Zadania nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej wynikające z aktów prawnych.
2.    Wymaganie państwa w zakresie realizacji podstawy programowej – istota wymagania, wyzwania jakie stoją przed szkołą/przedszkolem w kontekście tego wymagania, działania realizowane w szkole/ przedszkolu, propozycje nowych działań.
3.    Struktura podstawy programowej – cele ogólne, obszary, treści kształcenia. Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
4.    Cele ogólne i treści kształcenia a plan pracy nauczyciela.
5.    Analiza podstawy programowej – wyodrębnienie w wymaganiach z podstawy programowej umiejętności „składowych” i przyporządkowanie ich kolejnym etapom rozwojowym.
6.    Obszary monitorowania podstawy programowej, źródła informacji. Narzędzia umożliwiające monitorowanie osiągnięć uczniów wynikających z podstawy programowej.
7.    Zasady sporządzania planów pracy dydaktycznej nauczyciela umożliwiających monitorowanie realizacji podstawy programowej.
8.    Wykorzystanie wniosków z monitorowania do projektowania działań w zakresie realizacji podstawy programowej.