Cele:

  • Potrzeby i oczekiwania współczesnego rynku edukacyjnego i rynku pracy wobec  systemu kształcenia.  Przygotowanie jednostki do samodzielnego radzenia sobie na rynku pracy. Wymagania i potrzeby uczących się.
  • Istota twórczego myślenia i kreatywnej aktywności we współczesnej edukacji szkolnej. Poznanie metod i technik sprzyjających twórczej aktywności i kreatywnemu rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – społecznych i problemów indywidualnych.
  • Wdrażanie do samodzielnego  uczenia się i radzenia sobie z trudnościami i problemami oraz wykorzystywanie  indywidualnego doświadczania w procesie poznawczym. Rozpoznawanie  oczekiwań i potrzeb  dziecka wynikających z  naturalnej ekspresji i aktywności twórczej.
    Monitorowanie i ewaluacja wdrożonych przedsięwzięć kreatywnej aktywności uczniów. Wykorzystanie wyników w organizacji zajęć  twórczych oraz w opracowywani  indywidualnych projektów edukacyjnych.  

 

 

Program:

          1.      Ciekawość.  Zainteresowania. Twórczość. Proces twórczy. Twórczość jako postawa.
          2.      Przesłanki do rozwijania twórczej i kreatywnej aktywności. Fazy aktywności.
          3.      Czynniki determinujące kreatywność uczących się oraz twórcze myślenie.
          4.      Rozgrzewki intelektualne podstawą organizacji procesów edukacyjnych.
          5.      Psychodydaktyczne zasady nauczania w organizacji procesów poznawczych.  
          6.      Metody, ćwiczenia, gry dydaktyczne,  zabawy interakcyjne podstawą uczenia się.
          7.      Projektowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem rozgrzewek intelektualnych.
          8.      Monitorowanie i ewaluacja wdrożonych przedsięwzięć. Wykorzystanie wyników w doskonaleniu  organizowanych procesów dydaktycznych.

 

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.