Cele:

•    Znać przepisy prawa dotyczące organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•    Określać zakres zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów podczas udzielanego wsparcia
•    Konstruować IPET zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•    Dokumentować i oceniać skuteczność udzielanego wsparcia.

 

 

Program:

1.    Akty prawne regulujące organizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2.    Rozpoznawanie i zaspokajania rozpoznanych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów - konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień - rozwiązania praktyczne.
3.    Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
4.    Dokumentowanie udzielanego wsparcia oraz ocena jego skuteczności zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
5.    Zakres współpracy z instytucjami i organizacjami, w celu skutecznego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.