Cele:

•    Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu stymulowania  i rozwijania twórczej aktywności na zajęciach dydaktycznych. Istota twórczego myślenia w aktywizacji  i samodzielnym uczeniu się uczniów.
•    Poznanie metod, technik twórczych i zabaw sprzyjających twórczej aktywności, samodzielnemu analizowaniu i rozwiązywaniu problemów dydaktycznych oraz indywidualnemu doświadczaniu uczenia  się.
•    Poznanie stylów uczenia się oraz technik samodzielnego uczenia się. Rozpoznawanie możliwości, oczekiwań i potrzeb uczącego się.  Wykorzystanie wyników w projektowaniu zajęć dydaktycznych.
•    Psychodydaktyczne zasady nauczania. Scenariusze lekcji twórczych. Samoocena uczących  się. Kryteria samodzielnego  oceniania:  wiedza;  umiejętności;  postawa .

 

 

Program:

          1.     Kiedy dziecko/uczeń będzie aktywnie działało, uczyło się? Ciekawość. Twórczość.
          2.      Diagnozowanie możliwości, oczekiwań i potrzeb ucznia.  Stymulowanie rozwoju.
          3.      Kompetencje współczesnego nauczyciela w projektowaniu działań edukacyjnych.
          4.      Techniki twórcze, gry i zabawy aktywnego słuchania i pracy zespołowej.
          5.      Metody i techniki twórcze w projektowaniu działań edukacyjnych, realizacji podstawy.
          6.      Psychodydaktyczne zasady nauczania  w praktyce szkolnej. Triada Edukacyjna.
          7.      Scenariusze lekcji twórczych.  Formy i metody pracy aktywizujące uczniów.
          8.      Monitorowanie i ewaluacja wdrożonych przedsięwzięć stymulacji twórczego myślenia.

 

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.