Cele:

 

•    Zwiększenie świadomości własnych działań w relacjach z uczniem w zakresie wspierania go w podnoszeniu samooceny.
•    Poznanie sposobów i możliwości zwiększania samowiedzy uczniów dotyczącej samooceny.
•    Zaplanowanie działań zmierzających do budowania w klasie kultury i klimatu wzmacniającego poczucie wartości uczniów.

 

Program:

 

1.    Sześć filarów samooceny (poczucia własnej wartości) wg N. Brandena.
2.    Sposoby zwiększania wiary w siebie i swoje możliwości.
3.    Niskie poczucie własnej wartości a samospełniające się proroctwo.
4.    Wsparcie w budowaniu poczucia sprawstwa uczniów.
5.    Pomoc uczniom w określaniu ich indywidualności, talentów i wyjątkowości.
6.    Siły napędowe procesu zmiany w rozwoju osobistym.