Cele:

•    Przeanalizowanie podstaw programowej kształcenia ogólnego  w kontekście rozwijania i kształtowania postaw  samodzielności  i odpowiedzialności, postaw patriotyzmu.  Uświadomienie istoty pojęcia w aspekcie 100 lecia Niepodległości własnego kraju.
•    Istota  kompetencji kluczowych:  Świadomość i ekspresja kulturalna;  Inicjatywność i przedsiębiorczość oraz Kompetencje społeczne i obywatelskie w kształtowaniu postaw odpowiedzialnych za własny rozwój i rozwój własnego kraju.
•    Wdrożenie projektów edukacyjnych  „Małe Ojczyzny” pozwalających na rozwijanie i doskonalenie kompetencji kluczowych, poznawanie historii własnego regionu, kraju oraz kształtowaniu postaw tożsamości, solidarności z własną grupą społeczną.
•    Monitorowanie i ewaluacji realizowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Prezentacja realizacji projektów edukacyjnych na forum  społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.  Uświadomienie istoty samodzielnej realizacji projektów w  kontekście własnego rozwoju poznawczego.

 

 

Program:

          1.  Podstawa programowa  - cele kształcenia i wychowania.  Analiza celów i treści.
          2.  Zadania szkoły w kontekście kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 2018/2019.
          3.  Istota kompetencji  Świadomość i ekspresja kulturalna w w obchodach rocznicowych.
          4.  Istota kompetencji społecznych i obywatelskich w  realizacji projektu „Małe Ojczyzny”     
          5.  Projekty edukacyjne w kontekście kompetencji cyfrowych, inicjatywności i przedsiębiorczości.   
          6.  Aktywność  uczniów na rzecz  społeczności lokalnej, własnego środowiska lokalnego.
          7.  Konferencje. Wystawy. Seminaria. Wieczornice  100 rocznicy odzyskania niepodległości.
          8.  Monitorowanie i ewaluacja  realizowanych przedsięwzięć  dydaktyczno - wychowawczych.

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.