Cele:

•    Rozpoznawanie przyczyn i barier w samodzielnym uczeniu się uczniów. Rozpoznawanie  oczekiwań i potrzeb edukacyjnych uczniów oraz oczekiwań  współczesnego rynku edukacyjnego i rynku pracy.
•    Współczesne teorie uczenia się. Europejskie kompetencje do uczenia się przez całe życie. Rozwijanie kompetencji kluczowych opartych o współczesne technologie informacji i komunikacji cyfrowej.
•    Poznawanie stylów uczenia się uczniów. Wykorzystywanie stylów w organizowaniu procesów poznawczych. Organizacja i projektowanie procesów edukacyjnych z wykorzystaniem poznanych technik uczenia się.
•    Metody eksperymentu podstawą kształtowania postaw odpowiedzialnych za własną aktywność edukacyjną, samodzielne uczenie się. Eksperyment w praktyce szkolnej ucznia. Projekty edukacyjne podstawą indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia.

 

Program:

1.    Potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczniów a wyzwania cywilizacyjne.
2.    Bariery w uczeniu się uczniów a wymagania współczesnego systemu edukacyjnego.
3.    Preferencje sensoryczne a indywidualne style uczenia się. Znajomość własnego stylu.
4.    Style  pracy i style myślenia  w organizacji procesów poznawczych/uczenia się.
5.    Samodzielne uczenie się uczniów w kontekście kompetencji cyfrowych.
6.    Eksperymentowanie podstawą samodzielnego uczenia się. Metody eksperymentalne.
7.    Metody eksperymentu w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
8.    Monitorowanie i ewaluacja zastosowanych metod eksperymentu w procesie uczenia się.

 

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.