Cele:

•    Rozpoznawanie przyczyn i barier w samodzielnym uczeniu się uczniów. Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb edukacyjnych uczniów oraz oczekiwań  współczesnego rynku edukacyjnego i rynku pracy.
•    Wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu innowacji i eksperymentu.  Podstawy teoretyczne innowacji i eksperymentu. Zarządzanie programem innowacyjnym i eksperymentem w procesach edukacyjnych.
•    Analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego  w kontekście kształtowania i  doskonalenia  kompetencji matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych na różnych poziomach edukacyjnych. Rola innowacji i eksperymentu.  
•    Projektowanie pracy w poszczególnych obszarach zgodnie z  celami  projektu innowacji. Monitorowanie i ewaluacja kształtująca realizowanych projektów innowacyjnych.  Wykorzystanie wyników do modyfikacji działań programowych i edukacyjnych.

 

 

Program:
             1.  Jakość edukacji w teorii i praktyce a oczekiwania i potrzeby uczniów.
             2.  Podstawa programowa kształcenia ogólnego a innowacje i eksperymenty.
             3.  Programy innowacyjne i eksperymenty – procedura realizacji i monitorowania.
             4.  Style  pracy i style myślenia  w organizacji procesów poznawczych/uczenia się.
             5.  Innowacje i eksperymenty w kształtowaniu kompetencji cyfrowych uczniów.  
             6.  Eksperymentowanie podstawą nabywania kompetencji matematyczno – przyrodniczych.
             7.  Zarządzanie eksperymentem i programem innowacyjnym. Kryteria jakości kształcenia.
             8.  Monitorowanie i ewaluacja kształtująca zastosowanych programów w procesie uczenia się.

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.