Cele:

 

Uczestnik szkolenia:
•    Pogłębia wiedzę na temat wymagań państwa wobec szkół/placówek oświatowych.
•    Włącza do procesu planowania ewaluacji refleksję o mocnych i słabych stronach szkoły/placówki.
•    Potrafi wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej do projektowania zmian.

 

Program:

 

1.    Zakres merytoryczny ewaluacji zewnętrznej. Wymagania wobec szkół i placówek jako element strategicznego planowania działalności szkoły.
2.    Interpretacja wyników badań oraz wniosków z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole/ placówce.
3.    Identyfikacja problemów w kontekście określenia kierunków rozwoju szkoły/placówki.
4.    Wdrażanie wyników ewaluacji zewnętrznej. Budowanie strategii rozwoju Szkoły (wyznaczanie celów i ich monitorowanie, organizacja wdrażania).