Cele:

1.    Doskonalenie umiejętności diagnozowania kompetencji kluczowych uczniów  oraz wdrażanie programów stymulujących i kształtujących indywidualne kompetencje

       psycho – społeczne koniecznych do poruszania się na rynku pracy.
2.    Rola kompetencji kluczowych (miękkich i twardych) na współczesnym rynku edukacyjnym i rynku pracy. Oczekiwania uczelni i przedsiębiorców wobec potencjalnych klientów.

       Kompetencje uczniów a wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
3.    Samodzielne rozpoznawanie  potrzeb i oczekiwań  w zakresie rozwijania i doskonalenia kompetencji  kompetencji koniecznych na współczesnym rynku pracy

      i wykorzystanie  wyników w projektowaniu indywidualnej ścieżki kariery kształcenia zawodowego.
4.    Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania aktywności jednostki  z wykorzystaniem umiejętności kluczowych. 

       Opracowanie projektu organizacji zajęć umożliwiających doskonalenie i rozwijanie umiejętności kluczowych.

 

 

Program:

1.    Społeczeństwo Wiedzy – uczenie się przez całe życie.  Polska Rama Kwalifikacji.
2.    Triada Edukacyjna jako nowoczesny model nauczania. Rewolucja w uczeniu się.
3.    Podstawy prawne doskonalenia umiejętności i kompetencji kluczowych.
4.    Kompetencje i umiejętności kluczowe wymagane przez rynek pracy.
5.    Stymulowanie aktywności jednostki w aspekcie oczekiwań społecznych.
6.    Projekty edukacyjne podstawą rozwijania i doskonalenia kompetencji jednostki.
7.    Zmiany cywilizacyjne podstawą  opracowywania projektów edukacyjnych.
8.    Wdrażanie. Monitorowanie i ewaluacja realizacji projektów edukacyjnych.

 

Prowadzący:
mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej, trener II stopnia (nauczanie dorosłych). Nabyte kwalifikacje:   studia podyplomowe  z organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe ewaluacji i egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej, kurs kwalifikacyjny pedagogiki opiekuńczej, kurs kwalifikacyjny andragogiki,   kursy doskonalące z zakresu systemu jakości, mierzenia jakości, zarządzania jakością,  ewaluacji prowadzonych badań, opracowywania programów nauczania oraz opracowywania narzędzi badawczych.  Auditor wewnętrzny ISO, Edukator Programu Nowa Szkoła, Akademia Pogodnej Szkoły. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie eksperymentów oraz innowacji pedagogicznych, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów. Prowadzenie i organizacja  kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogicznej, sztuki oraz kursów pedagogicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doświadczenie trenerskie, to ok. 8 tysięcy godzin na szkoleniach w oświacie oraz poza oświatą.