notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  do pobrania: pdf / word

 

 

Cele:

•    Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych
 i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.
•    Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania i wychowania.

 

Program:

1.    Profil kompetencyjny nauczyciela.
2.    Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
3.    Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku.
4.    Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia
w trakcie kształcenia ogólnego, określone w podstawie programowej.
5.    Zadania nauczycieli w zakresie realizacji procesu kształtowania kompetencji, w tym:
- tworzenie planów dydaktycznych uwzgledniających rozwijanie kompetencji kluczowych
- prowadzenie procesu dydaktycznego uwzględniającego realizację kompetencji
- monitorowanie i ewaluację w zakresie kształtowanych kompetencji na kolejnych etapach edukacyjnych.
6.    Efektywne metody kształcenia kompetencji kluczowych.

 

Czas trwania szkolenia: 5 godz. dydaktycznych
Koszt szkolenia: 370 zł +VAT

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.