Cele:

•    Wzrost świadomości w zakresie znaczenia postaw uczniów w procesie wychowania, edukacji oraz życiu.
•    Wzmocnienie motywacji i działań nauczycieli w procesie kształtowania postaw uczniów oraz wartości.

 

 

Program:

1.    Zamiast wstępu, czyli dlaczego wartości są potrzebne?
2.    Czym są wartości i jakie chcemy uczynić przedmiotem edukacji i wychowania?
3.    Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw uczniów w kontekście specyfiki współpracujących ze sobą pokoleń.
4.    Pomaganie w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości – rola nauczyciela.
5.    Rola przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w  wychowaniu i kształtowaniu postaw.
6.    Trzy aspekty kształtowania postaw – myśl, uczucie i zachowanie. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw zaczyna się w głowie, czyli o wpływie myślenia na działanie.
7.    Współpraca szkoły z rodzicami – niezbędny warunek efektywności podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych.
8.    Poglądy, uprzedzenia i stereotypy, a kształtowanie postaw uczniów.
9.    Kształtowanie postaw – przykłady dobrych praktyk ( nie tylko o wolontariacie, ale też o miłości, przyjaźni, prospołeczności, patriotyzmie i in.).
10.    Postawa nauczyciela i budowanie relacji , nie tylko z uczniami, jako fundament kształtowania pożądanych postaw i wychowania do wartości.