Cele:

•    Kształtowanie umiejętności nauczycieli rozwijających samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 

 

Program:

1.    Kim jest uczeń kreatywny?
2.    Jak nauczyciel może pomóc uczniowi w rozwoju myślenia twórczego?
3.    Podstawowe zasady przy organizowaniu ćwiczeń twórczego myślenia.
4.    Omówienie i przykłady metod wspierających kreatywność i samodzielność uczących się.
5.    Ocenianie wspierające samodzielność i kreatywność uczniów.
6.    Tutoring jako innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia.
7.    Przykłady dobrych praktyk w różnych typach szkół.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.