Cele:

•    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej.
•    Kształtowanie umiejętności w zakresie rozwijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
•    Usystematyzowanie form i sposobów ewaluacji realizacji nowej podstawy programowej.

 

 

Program:

1.    Podstawa programowa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – główne zmiany – sylwetka absolwenta szkoły podstawowej.
2.    Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły.
3.    Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
4.    Zadania na dowodzenie. Samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu i umiejętność przedstawienia rozumowania.

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.