Cele:

  • Zapoznanie z obszarami  pracy jednostki oświatowej, które wymagają wdrożenia zmian w organizacji i dokumentowaniu.
  • Przygotowanie szkoły do skutecznej realizacji nowych zadań ustawowych.
  • Opracowanie najważniejszych dokumentów wewnątrzszkolnych, takich jak  regulaminy, procedury, zasady prowadzenia dokumentacji wewnątrzszkolnej.

 

Program:

1. Omówienie obowiązujących  podstaw prawnych:

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
    - Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
    - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019.

2. Niezbędne zmiany w statucie jednostki oświatowej od września 2018 r.

3. Wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli według nowych zasad.
4. Nowe zasady pracy nauczycieli – innowacje pedagogiczne, zespoły nauczycielskie, realizacja dodatkowych zadań i powierzonych funkcji od września 2018r.
5. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z uwzględnieniem wymagań wobec szkół i placówek, a także awansów zawodowych nauczycieli

    i nowego trybu dokonywania oceny ich pracy.
6. Ocena pracy dyrektora szkoły- jak się do niej przygotować i na jakie zadania zwrócić uwagę w roku szkolnym 2018/2019.
7. Nowe zasady prowadzenia awansu zawodowego i ich wpływ na ostateczną ocenę pracy nauczyciela. Zadania opiekuna stażu w nowym systemie prawnym.
8. Nowelizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej i jej dostosowanie do aktualnego prawa oświatowego.
9. Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z  techniką prawodawczą obowiązującą w RP.
10. Jak przygotować Radę Pedagogiczną do realizacji nowych zadań? Znaczenie Zarządzeń Dyrektora Szkoły i podjętych przez Radę Pedagogiczną Uchwał.
11. Wdrożenie wewnątrzszkolnych rozwiązań w zakresie RODO. Wewnątrzszkolna procedura postępowania z dokumentacją szkolną,

     wewnątrzszkolne procedury prowadzenia stron internetowych i korzystania z portali społecznościowych, wewnątrzszkolny system zapewnienia bezpieczeństwa.
12. Praca metodą innowacji pedagogicznych – przykłady efektywnych innowacji pedagogicznych dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczych.

     Programy autorskie i realizacja projektów edukacyjnych.
13. Współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń dyrektorów jednostek oświatowych jako element oceny pracy dyrektora szkoły.

     Zawiązanie sieci współpracy od września 2018 r.

14. Kompetencje przywódcze dyrektora szkoły i ich ocena przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
15. Uprawnienia emerytalne i prawo nauczycieli do świadczeń kompensacyjnych. Co każdy dyrektor i nauczyciel wiedzieć powinien?
16. Wzory dokumentów wewnątrzszkolnych, procedur, regulaminów, decyzji i zarządzeń dyrektora szkoły.
17. Dyskusja, przykłady dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań, mini panel dyskusyjny.

 

 

Prowadzący:
Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania  w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego  i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.