Cele:

•    Zapoznanie z obszarami  pracy jednostki oświatowej, które wymagają wdrożenia zmian w organizacji i dokumentowaniu.
•    Przygotowanie szkoły do skutecznej realizacji nowych zadań ustawowych.
•    Opracowanie najważniejszych dokumentów wewnątrzszkolnych, takich jak  regulaminy, procedury, zasady prowadzenia dokumentacji wewnątrzszkolnej.

 

 

Program:

1.     Omówienie obowiązujących  podstaw prawnych:
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
-Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019
2.      Niezbędne zmiany w statucie jednostki oświatowej od września 2018 r.
3.     Wprowadzenie procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli według nowych zasad.
4.      Nowe zasady pracy nauczycieli – innowacje pedagogiczne, zespoły nauczycielskie, realizacja dodatkowych zadań i powierzonych funkcji od września 2018r.
5.      Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z uwzględnieniem wymagań wobec szkół                i placówek, a także awansów zawodowych nauczycieli i nowego trybu dokonywania oceny ich pracy.
6.     Ocena pracy dyrektora szkoły- jak się do niej przygotować i na jakie zadania zwrócić uwagę                w roku szkolnym 2018/2019.
7.     Nowe zasady prowadzenia awansu zawodowego i ich wpływ na ostateczną ocenę pracy nauczyciela. Zadania opiekuna stażu w nowym systemie prawnym.
8.     Nowelizacja dokumentacji wewnątrzszkolnej i jej dostosowanie do aktualnego prawa oświatowego.
9.     Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z  techniką prawodawczą obowiązującą w RP.
10.     Jak przygotować Radę Pedagogiczną do realizacji nowych zadań ?  Znaczenie Zarządzeń Dyrektora Szkoły i podjętych przez Radę Pedagogiczną Uchwał.
11.     Wdrożenie wewnątrzszkolnych rozwiązań w zakresie RODO. Wewnątrzszkolna procedura postępowania z dokumentacją szkolną, wewnątrzszkolne procedury prowadzenia stron internetowych i korzystania z portali społecznościowych, wewnątrzszkolny system zapewnienia bezpieczeństwa.
12.     Praca metodą innowacji pedagogicznych – przykłady efektywnych innowacji pedagogicznych dydaktycznych, organizacyjnych i wychowawczych. Programy autorskie i realizacja projektów edukacyjnych.
13.     Współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń dyrektorów jednostek oświatowych jako element oceny pracy dyrektora szkoły. Zawiązanie sieci współpracy od września 2018 r. Kompetencje przywódcze dyrektora szkoły i ich ocena przez organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący .
14.     Uprawnienia emerytalne i prawo nauczycieli do świadczeń kompensacyjnych. Co każdy dyrektor i nauczyciel wiedzieć powinien?
15.     Wzory dokumentów wewnątrzszkolnych, procedur, regulaminów, decyzji i zarządzeń dyrektora szkoły.
16.    Dyskusja, przykłady dobrych praktyk i efektywnych rozwiązań, mini panel dyskusyjny.

 

 

Prowadzący:
Wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania  w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego  i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.