Cele:

 

  • Poznanie przez uczestników szkolenia regulacji prawnych wpływających na zmiany w statucie placówki.
  • Nowelizacja statutu zgonie z obowiązującymi zasadami techniki prawodawczej.

 

 

Program:

 

1. Hierarchia aktów prawa.

2. Źródła prawa niezbędne przy tworzeniu statutu.

3. Nadzór prawny nad statutami.

4. Projekt zmian/nowelizacja statutu.

5. Struktura statutu.

6. Organy w szkole i ich akty prawne.

7. Szkolne przepisy wykonawcze, struktura aktu prawnego organu szkoły.

8. Akty administracyjne – decyzje.

9. Akty kierownictwa wewnętrznego – zarządzenia.

10. Opracowanie za pomocą metod warsztatowych rozwiązań dotyczących:

  • celów i zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym: w zakresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, rodzaju nagród i kar oraz trybu wnoszenia zastrzeżeń od przyznanej nagrody lub trybu odwołania się od kary,
  • innych elementów statutu określonych w art. 98 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z potrzebami uczestników szkolenia.