Cele:

•    Zapoznanie nauczycieli z rolą i skutecznością dydaktyczną metod aktywizujących.
•    Poznanie technik ułatwiających innowacyjne podejście do metod aktywizujących.
•    Uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów ze stosowania metod aktywizujących.

 

 

Program:

1.    Nowatorskie metody aktywizujące i ich skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki. Objaśnienia i przykłady.
2.    Pytania Osborna i inne techniki twórcze ułatwiające innowacyjne podejście do metod aktywizujących.
3.    Aktywizowanie, motywowanie, atrakcja, nauka, zabawa, sukces edukacyjny.
4.    JIGSAW, MSB i inne metody rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
5.    Przykłady dobrych praktyk.

 

 

Prowadzący:
Ukończyła matematykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doświadczonym nauczycielem matematyki, metodykiem i trenerem. Obecnie pracuje w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI we Wrocławiu. W latach szkolnych 1999/00-2017/18 pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki i nauczyciela matematyki w gimnazjum. Ponadto jest edukatorem doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, egzaminatorem OKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertem ds. EWD, autorką, scenariuszy, poradników metodycznych i publikacji na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego i Wydawnictwa Szkolnego PWN. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie komentarzy i recenzji materiałów dla nauczycieli. Pasjonuje się nowoczesnymi metodami nauczania, w tym z wykorzystanie Technologii Informacyjnych najnowszej generacji.