Cele:

•    Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania
i stosowania oceniania wspierającego w szkole.
•    Określenie celów i funkcji oceniania w polskim prawie oświatowym.
•    Omówienie podstawowych elementów oceniania kształtującego i sposobów ich wykorzystania w praktyce szkolnej.
•    Określenie roli i funkcji samooceny w kształtowaniu umiejętności kluczowych.
•    Znaczenie budowania atmosfery ucznia się we współpracy z uczniami i rodzicami.

 

 

Program:

1.    Cele i funkcje oceniania w edukacji w polskim prawie oświatowym. Znaczenie oceniania w tworzeniu warunków sprzyjających uczeniu się.
2.    Triada Edukacyjna – współczesny model nauczania/uczenia się.
3.    Model oceniania we współczesnej edukacji.
4.    Koncepcje oceniania kształtującego w szkołach. Strategie w ocenianiu kształtującym.
5.    Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące.
6.    Elementy oceniania kształtującego.
7.    Cele sformułowane w języku ucznia. Taksonomia i operacjonalizacja celów.
8.    Kryteria oceniania. Pytania Kluczowe w OK. Budowanie pytań do uczniów.
9.    Informacja zwrotna podstawą doskonalenia umiejętności. Budowanie informacji.
10.    Istota samooceny ucznia i oceny koleżeńskiej w OK. Ocena nauczyciela.
11.    Formy i sposoby gromadzenia informacji o uczeniu się ucznia.
12.    Budowania atmosfery ucznia się we współpracy z uczniami i rodzicami.

 

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.