Cele:

 

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:
•    Rozumieją ideę indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym jako uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•    Rozumieją znaczenie dbałości o odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju ucznia niepełnosprawnego.
•    Wiedzą w jaki sposób zaplanować, monitorować i ewaluować pracę z uczniem niepełnosprawnym.

 

Program:

 

1.    Skład zespołu wspierającego.
2.    Wypracowanie dobrych nawyków wśród rady pedagogicznej.
3.    Nauczyciel wspierający – praktyczne zadania.
4.    Efektywna współpraca nauczycieli ze specjalistami.
5.    Diagnoza ucznia w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia.
6.    Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
7.    Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych wynikających z niepełnosprawności ucznia, diagnoza i ewaluacja – case study.
8.    Tworzenie koalicji na rzecz ucznia niepełnosprawnego, współpraca z rodzicami.