Cele:

•    Poszerzanie wiedzy i Doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa oświatowego w obszarze PPP. Zadania dyrektora placówki. Wzrost świadomości w zakresie współodpowiedzialności nauczycieli za rozwój uczniów
•    Podniesienie kompetencji nauczycieli  w zakresie indywidualizowania procesu nauczania i wychowania do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów uczniów. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów.
•    Zwiększenie wpływu uczniów na sposób organizowania procesu edukacyjnego.
•    Zwiększanie roli informacji zwrotnej w planowaniu indywidualnego rozwoju ucznia. 4. Systematyczna analiza i ewaluacja przez nauczycieli skuteczności podjętych działań.
•    Uświadamianie  rodzicom  przez wychowawców potrzeby ścisłej współpracy i zaangażowania, w celu osiągnięcia lepszych wyników przez ich dzieci. Podnoszenie  umiejętności w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego oraz uwzględniania pozyskanych informacji w procesie planowania i realizowania indywidualizacji procesu nauczania
•    Nauczyciele znają potencjał uczniów, ich zainteresowania oraz preferowany styl uczenia się.
•    Kreowanie postaw edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Program:
1.    Rozporządzenie o PPP – interpretacja zapisów oraz zadania i obowiązki wychowawców oraz nauczycieli w kontekście współpracy z uczniami, rodzicami, PPP oraz innymi instytucjami wspierającymi prace szkoły. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które najlepiej posłużą uczniowi Nowe formy pracy z uczniem – zindywidualizowana ścieżka  kształcenia.
2.    Rodzaj i sposób organizacji zajęć.
3.    Rodzaj i zakres działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
4.    Zakres współdziałania z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.