Cele:

 

•    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizowania procesu nauczania na lekcji do potrzeb i możliwości uczniów.
•    Nauczyciele poznają jak rozpoznać potencjał uczniów, ich zainteresowania oraz preferowany styl uczenia się.

 

Program:

 

1.    Wskazania do pracy dla nauczycieli z dzieckiem/uczniem ze SPE.
2.    Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dostosowanie warunków kształcenia:
•    poznanie ucznia – pierwsze dni w szkole,
•    realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej – przydział zajęć specjalistycznych, praca w zespołach,
•    opracowanie indywidualnych planów edukacyjno–terapeutycznych oraz zaleceń do pracy z uczniami ze SPE (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
•    wspieranie ucznia w procesie edukacyjnym,
•    ocenianie uczniów ze SPE.
3.    Poznanie technik:
•    angażujących uczniów w pracę na lekcji,
•    tworzących w klasie atmosferę wzmacniającą poczucie wartości uczniów,
•    stymulujących uczniów do samodzielności i odpowiedzialności za własną naukę zachęcających uczniów do współdziałania.