Cele:

 

• Omówienie głównych zmian i ich konsekwencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
• Poznanie zmiany w ustawie o systemie oświaty.
• Poznanie nadzoru pedagogicznego w świetle nowych przepisów prawnych.

 

Program:

 

1.    Nowa ustawa – Prawo oświatowe zastępująca ustawę o systemie oświaty – analiza i interpretacja.
2.    Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – omówienie zmian planowanych w okresie przejściowym.
3.    Nowe rozporządzenie w sprawie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
4.    Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po nowelizacji Karty Nauczyciela. Centralny rejestr kar dyscyplinarnych.
5.    Status prawny nauczycieli i pracowników niepedagogicznych po wygaszeniu gimnazjów.
6.    Nowe zasady przejścia w stan nieczynny.
7.    Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
8.    Rozwiązanie stosunku pracy w przypadku wygaszenia gimnazjum.
9.    Przypadki, w których nie stosuje się art. 20 KN w związku z wygaszeniem gimnazjum.
10.    Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym.
11.    Zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli.
12.    Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
13.    Poszerzenie składu komisji konkursowych na dyrektora szkoły o przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców.
14.    Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.