Cele:

•    Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu, jej wykorzystania i adaptowania do możliwości rozwojowych i możliwości uczenia się dzieci.
•    Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.
•    Doskonalenie umiejętności planowania aktywności badawczej dziecka oraz projektowania ewaluacji projektu.
•    Podniesienie umiejętności monitorowania i ewaluacji projektu edukacyjnego.

 

 

Program:

1.    Etapy rozwoju dziecka a jego możliwości uczenia się.
2.    Metoda projektów w pracy z przedszkolakami.
3.    Różnice pomiędzy zajęciami zaplanowanymi przez nauczyciela a metodą projektów.
4.    Zalety projektów
- metoda projektów a osiągniecia szkolne
- metoda projektów a rozwój społeczno – emocjonalny
- metoda projektów a współpraca z rodzicami
- metoda projektów a umiejętność rozwiązywania problemów
- metoda projektów a rozwój umiejętności czytania i pisania.
5.    Kierowanie projektami – struktura projektu.
6.    Analiza podstawy programowej w kontekście działań zaplanowanych w projekcie – określenie umiejętności i celów.
7.    Planowanie doświadczeń badawczych i wypraw terenowych.
8.    Dokumentowanie działań realizowanych w projekcie.
9.    Planowanie ewaluacji projektu edukacyjnego – narzędzia do monitorowania i ewaluacji.

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.