Cele:

 

•    Poznanie sposobów wspomagania rodziców.
•    Omówienie istotnej roli przedszkola w życiu rodziny.

 

 

Program:

 

 1.    Wspomaganie działań wychowawczych rodziców:

 • systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w przedszkolu,
 • zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w domu,
 • przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej tematów interesujących dla rodziców.

2.    Integrowanie zabiegów wychowawczych:

 • uzgodnienie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wspomaganie w domu i w przedszkolu,
 • uzgodnienie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i w domu,
 • wspólnie z rodzicami opracowanie warunków do rozwoju wyobraźni, do eksperymentowania, swobodnego doświadczania życia przez dziecko,
 • włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem,
 • włączenie rodziców w zagospodarowanie, aranżację wnętrz przedszkola.

3.    Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji miedzy dziećmi:

 • informowanie o prawach w dziedzinie oświaty,
 • wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli, dzieci,
 • poszukiwanie przyczyn „złych zachowań” dzieci i sposobów reagowania na nie,
 • organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.