Cele:    

Podczas warsztatu z wykorzystaniem gry symulacyjnej SmileUrbo Uczestnik zdobędzie wiedzę:
1.    na temat stylów komunikacyjnych i ich wpływu na poziom porozumienia z innymi, efektywnego słuchania i zadawania pytań,
2.    na temat odpowiedzialności społecznej, etycznej i organizacyjnej związanej z pełnioną rolą w zespole,
3.    na temat podejmowania decyzji gwarantujących współpracę i rozwój oraz realizację wspólnego celu,
4.    na temat stylów i metod rozwiązywania konfliktów oraz zjawisk społeczno- psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi w zespołach,
5.    na temat wpływu różnorodnych postaw w funkcjonowaniu człowieka w wymiarze jednostkowym i grupowym na poziom porozumienia i współpracy.

 

Program:
1.    Dysfunkcje pracy zespołowej.
2.    Komunikacja w konflikcie - Koło konfliktu.
3.    Style rozwiązywania konfliktów.
4.    Czynniki i uwarunkowania wpływające na podejmowane decyzje.
5.    Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – komunikacja celów.
6.    Wpływ różnorodności ról w zespole na jego skuteczność.
7.    Etapy pracy zespołowej.
8.    Style komunikacyjne dr Merilli.
9.    Współpraca i podejmowanie decyzji gwarantujących zrównoważony podział zasobów i osiąganie założonych celów.
10.    Aktywny i świadomy udział w dyskusji.
11.    Zasady skutecznej argumentacji.
12.    Aktywny i świadomy udział w demokratycznym zarządzaniu.
13.    Techniki i narzędzia efektywnego słuchania.
14.    Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
15.    Wpływ emocji na procesy komunikowania się.

 

 

Prowadzący: Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Szkoleniowiec również dla oświaty. W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku w branży IT oraz oświacie.