Cele:    

1.    Rozwój umiejętności matematycznych ucznia w klasach IV–VIII.
2.    Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na zadania egzaminacyjne.
3.    Nabycie umiejętności konstruowania zadań zgodnie z wymogami nowej formuły sprawdzianu.

 

Program:

1.    Analiza sposobu oceniania zadań. Zalety i wady oceniania holistycznego.
2.    Konstruowanie zadań zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu ósmoklasisty.
3.    Właściwe interpretowanie zapisów dotyczących organizacji sprawdzianu w klasie VIII.
4.    Wymiana doświadczeń i dobre praktyki na przyszłość.

 

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.