Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, Nauczyciele Doradcy, Dyrektorzy

 

Cele:     
- dokonanie analizy obecnego rynku pracy,
- określenie wyzwań współczesności,
- zdefiniowanie kompetencji kluczowych określonych przez Parlament Europejski i Radę Europy (2018 r.),
- wyjaśnienie korzyści płynących z kształtowania kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy.

 

Program:
1.    Analiza kapitału ludzkiego 2015-2018
2.    Określenie wymagań współczesnego rynku pracy. Studium przypadku
3.    Zdefiniowanie pojęcia „kompetencje”
4.    Prezentacja kompetencji kluczowych
5.    Cele wprowadzenia kształcenia kompetencji kluczowych w szkołach
6.    Kompetencje kluczowe a przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy
7.    Podsumowanie

 

Metody: miniwykład, world cafe;

 
Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne;