SZKOLENIAOTWARTE iStock 000042204448XXXLarge

 

Oferta szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018

   notatnik2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na szkolenia zamkniete w wersji: pdf /word

 

 

 

 • Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela /zobacz program/
 • Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej – edukacja matematyczna, przyrodnicza, informatyczna /zobacz program/
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej – Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki /zobacz program/
 • Kurs tworzenia prezentacji w Prezi – przygotowanie materiałów dydaktycznych /zobacz program/
 • Nowe technologie w pracy nauczyciela /zobacz program/
 • Jak nowe technologie pomagają uczyć w edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej /zobacz program/
 • Wymiana międzypokoleniowa – efektywne tworzenie nowoczesnych materiałów dydaktycznych /zobacz program/
 • Współczesne zjawiska społeczne w pracy szkolnej z młodzieżą – stalking, gender, prostytucja /zobacz program/
 • Cyberbezpieczeństwo – świadomość społeczna /zobacz program/
 • Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich i pokrewnych /zobacz program/
 • Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek /zobacz program/
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych – dobra praktyka krajów UE i uczelni wyższych /zobacz program/
 • Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek /zobacz program/
 • Rola wychowawcza w budowaniu zaufania w placówkach oświatowych. Jak wychowywać uczniów w klasie, wychowanków w przedszkolu. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły /zobacz program/
 • Nauczyciel jako przywódca i osobisty doradca ucznia /zobacz program/
 • Koło teatralne jako wzmacnianie wychowawcze /zobacz program/
 • Porozumienie bez Przemocy w klasie jako wzmacnianie wychowawczej roli szkoły /zobacz program/
 • Nauczyciel krytyczny czy empatyczny? Kto, kiedy i do czego motywuje ucznia? /zobacz program/
 • Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w nowej szkole? /zobacz program/
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Szkoła wobec agresji uczniów – zasady odpowiedzialności prawnej uczniów /zobacz program/
 • Wychowanie w szkole czyli edukacja do dojrzałości /zobacz program/
 • Jak wspierać ucznia w budowaniu pozytywnej samooceny? /zobacz program/
 • Wzmacnianie wychowawczej roli Szkoły. Zaproszenie do osobistego rozwoju /zobacz program/
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświaty. Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku /zobacz program/
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów /zobacz program/
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów w szkole /zobacz program/
 • Projekt PROM – system pomyślnej adaptacji w szkole. Współpraca przedszkola i szkoły /zobacz program/
 • Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym /zobacz program/
 • Jak wspierać dziecko na poszczególnych progach edukacyjnych – odkrywanie potencjału w dziecku /zobacz program/
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole Włączanie do grupy rówieśniczej, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się /zobacz program/
 • Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole.Włączanie do grupy rówieśniczej, tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się /zobacz program/
 • Kompetencje nauczyciela w pracy z osobami ze spektrum autyzmu w kontekście edukacji włączającej /zobacz program/
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy /zobacz program/
 • Jak kształtować kompetencje kluczowe w szkole? /zobacz program/
 • Skuteczne metody współpracy nauczycieli /zobacz program/
 • Relacja nauczyciel – uczeń jako narzędzie budowania wizerunku szkoły i autorytetu nauczyciela jako wyzwanie współczesnej szkoły /zobacz program/
 • Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę? Jak rozmawiać i jak nie rozmawiać z rodzicami uczniów? /zobacz program/
 • Uczeń wielokulturowy w polskim systemie oświaty /zobacz program/
 • Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez nowe technologie /zobacz program/
 • Rozwijanie 10 najważniejszych umiejętności nowoczesnego nauczyciela /zobacz program/
 • Koncepcja pracy szkoły /zobacz program/
 • Edukacja prawna – stosowanie postępowania administracyjnego w postępowaniach skargowych oraz sprawach dotyczących uczniów i wychowanków /zobacz program/
 • Prawo oświatowe – zmiany w roku szkolnym 2017/2018 /zobacz program/
 • Jak wykorzystać raport z ewaluacji zewnętrznej /zobacz program/

 katalog na www

 

Katalog Szkoleń RODN 2017/2018