Cele:

 

•    Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi organizacji kształcenia oraz wsparcia uczniówcudzoziemskich/wielokulturowych w przezwyciężaniu trudności w procesie adaptacji do polskiego systemu edukacji.
•    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozowania i zaspakajania potrzeb uczniów wychowujących się lub wywodzących się z odmiennych kultur.
•    Podkreślenie znaczenia włączania treści edukacji antydyskryminacyjnej w kontekście odmienności
•    narodowej lub kulturowej uczniów do działań wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w szkole.

 

Program:

 

1.    Organizacja kształcenia cudzoziemców oraz uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych w świetle obowiązujących aktów prawnych.
2.    System wsparcia dla dzieci cudzoziemskich i wielokulturowych, w tym m.in. pomoc psychologiczno– pedagogiczna, diagnoza uczniów wielokulturowych, specyfika edukacji uczniów romskich.
3.    Odmienność narodowościowa i kulturowa a dyskryminacja.
4.    Edukacja międzykulturowa w szkole – dobre praktyki.