Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

 

Cele:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie diagnozownia zdolności i pracy z uczniem zdolnym.

Program:

Sesja 1.
Temat: Zdolność, uzdolnienia, talenty – wokół podstawowych pojęć.
Cel:  pogłębienie wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw zdolności
Treści kształcenia:
- pojęcie zdolności, uzdolnień i talentu
- wybrane koncepcje  zdolności –  F. Monks, J.S Renzull, H. Gardner
Sesja 2.
Temat: Rozpoznawanie zdolności
Cel: rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawani zdolności  
Treści kształcenia:
- arkusze obserwacji ucznia,
- narzędzia identyfikacji uzdolnień G. Lewisa,
- formularze rekomendacji nauczycielskiej według J. Eby,
- arkusze oceny pracy uczniów uzdolnionych wg E. Kazuk-Janas,
- testy wielorakich inteligencji
Sesja 3. Dobór metod i form pacy do indywidualnych potrzeb ucznia
cel: doskonalenie umiejętności nauczycieli  w zakresie doboru metod i form pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
Treści kształcenia:
- nauczanie indukcyjne
- twórcze rozwiązywanie problemów

 

Metody:
praca w grupach, ćwiczenia z użyciem testów diagnostycznych, ćwiczenia z prezentowanymi metodami pracy, symulacja zajęć dotyczących doboru metod i form zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący:  Trener, Coach Praktyk Europen Quality Award przy European Mentoring  and Coaching Council, tutor, mentor, konsultant WOM, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie , ekspert w programie ORE ds. rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich  rad pedagogicznych, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie historii i edukacji obywatelskiej, współautor Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów CODN/ORE Warszawa,  autorka Przewodnika dla nauczyciela – Historia wyd. Operon, autorka i realizatorka programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, coachingu, tutoringu, samorządu uczniowskiego, edukacji filmowej, wielokulturowej, międzykulturowej i regionalnej, globalnej, antydyskryminacyjnej.