Cele:

 

•    Zdobycie wiedzy na temat zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz ich wpływu na naukę poszczególnych przedmiotów i opanowanie konkretnych umiejętności szkolnych.
•    Wykorzystanie zdobytej wiedzy do konstruowania programów edukacyjno – terapeutycznych.
•    Poznanie sposobów i metod dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Program:

 

1.    Podstawy prawne organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2.    Kilka ważnych pojęć związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.    Analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP.
4.    Tworzenie Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
5.    Planowanie pracy w oparciu o umiejętności z podstawy programowej – jak w praktyce dostosować wymagania edukacyjne?
6.    Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych.
7.    Jak oceniać uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?