Cele:

•    Zdobycie wiedzy na temat zaburzeń i odchyleń rozwojowych oraz ich wpływu na naukę poszczególnych przedmiotów i opanowanie konkretnych umiejętności szkolnych.
•    Wykorzystanie zdobytej wiedzy do konstruowania programów edukacyjno – terapeutycznych i planów pracy.
•    Poznanie sposobów i metod dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia.

 

 

Program:

1.    Podstawy prawne organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2.    Kilka ważnych pojęć związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.    Analiza przykładowych opinii/orzeczeń PPP.
4.    Tworzenie Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.
5.    Planowanie pracy w oparciu o umiejętności z podstawy programowej. Jak w praktyce dostosować wymagania edukacyjne?
6.    Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych.
7.    Jak oceniać uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.