Cele:

 
• Zapoznanie z tworzeniem profilu zawodowego, adekwatnego do rynku pracy.
• Umiejętność określenia mocnych i słabych stron uczniów.
• Zapoznanie ze metodyką określania celów i postaw zawodowych.

 

Program:

 

1. Określenie profilu osobowościowego ucznia (typy osobowości zawodowej według Hollanda).
2. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, określenie mocnych i słabych stron.
3. Formułowanie celów zawodowych.
4. Instytucje wspomagające, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
5. Droga zawodowa – życiorys oraz list motywacyjny. 150 pytań rozmowy kwalifikacyjnej.