Cele:

•    Poznanie specyfiki rozwoju dziecka  z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z autyzmem i spektrum autyzmu.
•    Poznanie narzędzi diagnostycznych.
•    Podniesie własnych kompetencji  w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
•    Poznanie specyfiki treningu umiejętności społecznych.
•    Poznanie różnych form, metod  i technik stymulujących  szeroko pojęty  rozwój społeczny ucznia ze spektrum autyzmu.
•    Umiejętność dostosowania  strategii postepowania do zachowań niepożądanych występujących u osób ze spektrum autyzmu w trakcie treningu społecznego.
•    Poznanie narzędzia do diagnozy funkcjonalnej poziomu umiejętności jako podstawy do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych.
•    Poznać specyficzne potrzeby osób niemówiących.

 

 

Program:

1.    Konstruowanie programów edukacji uczniów  z zaburzeniami neurorozwojowymi ( w tym ze spektrum i z autyzmem)
2.    Autyzm, Zespół Aspergera. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne. Rozwiązania edukacyjno – terapeutyczne.
3.    Rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych (TUS) w oparciu o stosowaną analizę zachowania dziecka ze spektrum autyzmu. Rola rodziny w funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi
4.    Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się uczniów niemówiących (AAC).