PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.  ZMIANY W ZATRUDNIANIU NAUCZYCIELI:
- podstawa prawna zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach niepublicznych
-  nowe zasady zatrudniania nauczycieli stażystów
- zaświadczenie z KRK a przerwa w zatrudnieniu

2. ZMIANY W ŚCIEŻCE AWANSU  ZAWODOWEGO  NAUCZYCIELI
- zmiany w procedurze awansu zawodowego i postępowaniu egzaminacyjnym nauczycieli stażystów
- konsekwencje nieterminowego przedłożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- przypadki dopuszczające wydłużenie ścieżki awansu zawodowego
- wpływ wyróżniającej  oceny pracy  na awans zawodowy nauczyciela

3. ZMIANY W OCENIE NAUCZYCIELI - OCENA PRACY ZAMIAST OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
- okresowa ocena pracy nauczyciela
- terminy dokonania oceny pracy
- rola rady rodziców i związków zawodowych  w ocenie pracy
- nowe zasady przeprowadzania procedury odwoławczej od ustalonej oceny
- wewnątrzszkolny regulamin dokonywania oceny pracy opiniowany przez kuratora oświaty

4. ZMIANY W CZASIE PRACY NAUCZYCIELI
- stałe pensum pedagogów i innych specjalistów
- jednolita metoda obliczania pensum łączonego
- pensum nauczyciela posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności
- zakaz realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych dla nauczycieli  pełniących funkcje kierownicze w szkole

5. ZMIANY W URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH I ZWOLNIENIACH OD ŚWIADCZENIA PRACY
- urlop wypoczynkowy po urlopie zdrowotnym
- urlop wypoczynkowy dyrektorów i wicedyrektorów szkół feryjnych
- zasady udzielania urlopu uzupełniającego
- urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w szkole feryjnej i nieseryjnej
- obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego,
- opieka nad dzieckiem zdrowym do 14. roku życia wyłącznie w wymiarze dniowym

6. ZMIANY W URLOPACH NA PORATOWANIE ZDROWIA
- ograniczenie prawa do urlopu do przypadków dotyczących   choroby związanej z wykonywaniem pracy albo sanatorium  
- orzeczenie lekarza medycyny oraz  procedura odwoławcza od orzeczenia ośrodka medycyny pracy
- udzielenie urlopu według nowej procedury
- rozwiązania przejściowe

7. ZMIANY W WYNAGRADZANIU NAUCZYCIELI
- dodatek za wyróżniającą pracę nowym składnikiem wynagrodzenia
- ograniczenie  świadczeń  socjalnych
- ZFŚS w szkołach i placówkach systemu oświaty po zmianach

8. DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY, PRZYKŁADY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANYMI ZMIANAMI.
9. POZOSTAŁE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA  
10. DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI, PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK.

 

TRENER:
Szkolenie prowadzi wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania     w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego  i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych., egzaminator OKE.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania.

 

 

DATA:  18-04-2018
MIEJSCE: Warszawa, ul. Kawęczyńska 36
CENA: 290,00 zł /netto za osobę.

 

notatnik
 

formularz zgłoszeniowy do pobrania: pdf / word