Co możemy razem zrobić w szkole, by zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży.

Co możemy razem zrobić w szkole, by zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży.

Cele
  1.  Zdobycie elementarnej wiedzy na temat  czynników ryzyka prowadzących do uzależnień.
  2.  Wypracowanie narzędzi diagnostycznych do identyfikowania  problemu uzależnienia.
  3.  Budowanie szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
  4.  Planowanie działań profilaktycznych z wykorzystaniem  metod, personifikujących doświadczenia.
Program
  1.  Wykorzystanie  obserwacji  nawyków dzieci i młodzieży do transformacji zachowań.
  2.  Szkolny program profilaktyczny – od celów do działania. Monitoring i ewaluacja.
  3.  Sposoby budowania  przyjaznego środowiska wychowawczego w szkole, sprzyjającego wprowadzeniu strategii działań profilaktycznych.
  4.  Kreatywne metody i  aktywizujące techniki  uczenia się.
  5.  Kampanie  profilaktyczne, projekty edukacyjne i treningi wzmacniające poczucie wartości.

 

Prowadzący

Nauczyciel – konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych, doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.