Indywidualizacja procesu nauczania, uczenia się.

Indywidualizacja procesu nauczania, uczenia się.

Cele ogólne:
1. Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, specjalizacji półkul mózgowych i rodzajów pamięci. Poznanie kierunkowych typów inteligencji i preferowanych przez ucznia strategii uczenia się.
2. Doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w oparciu o triadę edukacyjną.
3. Kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej i programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
4. Rozwijanie umiejętności świadomego tworzenia celów w oparciu o taksonomię celów kształcenia.
   

Cele szczegółowe:
Uczestnik:

  • wymienia czynniki wpływające na efektywne nauczanie,
  • określa swój profil kompetencji,
  • analizuje psychodydaktyczne zasady nauczania, uczenia się,
  • charakteryzuje umiejętności  kształtowanie w  zakresie kompetencji  uczenia się,
  • wskazuje „dowody na widoczne uczenie się uczniów”,
  • analizuje i interpretuje istotę współczesnej triady edukacyjnej,
  • określa pojęcia: ocenianie kształtujące i sumujące, plan dydaktyczny, taksonomia celów, kryteria oceniania, podstawa programowa, diagnoza dydaktyczne, cele operacyjne, umiejętności kluczowe,
  • ocenia wpływ diagnozowania uczniów i planowania procesu edukacyjnego na efekty kształcenia,
  • wskazuje i porównuje jakie umiejętności kształcone są na poprzednim i kolejnym etapie edukacyjnym,
  • projektuje scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem taksonomii Blooma.

             
Program szkolenia:
1.  Neurodydaktyka w szkole – psychodydaktyczne zasady nauczania i uczenia się.
2.  Czynniki wpływające na proces uczenia się, nauczania.
3.  Profil kompetencyjny nauczyciela.
4.  Kształtowania kompetencji w zakresie uczenia się.
5.  Triada edukacyjna – współczesny model nauczania / uczenia się.
6.  Kluczowe pojęcia dydaktyczne w kontekście projektowania, planowania i organizacji efektywnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
7.  Planowanie pracy nauczyciela – podstawa programowa, program nauczania, plan dydaktyczny.
8.  Analiza podstawy programowej i programów nauczania.
9.  Projektowanie planu dydaktycznego i monitorowanie jego realizacji.
10.  Operacjonalizacja celów kształcenia z wykorzystaniem taksonomii Blooma i Niemierki.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.