Kadry w placówce oświatowej – praktyczny warsztat dla kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych.

Kadry w placówce oświatowej – praktyczny warsztat dla kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości, pracowników administracyjnych.

Cel

Przekazanie uczestnikom wiedzy zawartej w przepisach prawa pracy oraz prawa oświatowego.

Program

Część I
1.    Prawo pracy – zagadnienia ogólne
       – podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy,
       – zasady prawa pracy,
       – stosunek pracy,
       – przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
2.    Karta Nauczyciela – zagadnienia ogólne.
3.    Prawo oświatowe – zagadnienia ogólne.
4.    Ustawa o pracownikach samorządowych – zagadnienia ogólne.
5.    Wewnętrzne źródła prawa pracy.
6.    Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem
       – umowa o pracę na czas nieokreślony,
       – umowa o pracę na czas określony,
       – umowa o pracę w zastępstwie,
       – umowa o pracę w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
       – zawarcie kolejnej umowy na czas określony,
       – umowa z nauczycielem stażystą,
       – nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie mianowania.
7.    Obowiązki dyrektora placówki.
8.    Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela.
9.    Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku dyrektora.
10.   Stosunek pracy.
11.   Wymagania stawiane nauczycielom.
12.   Elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe w umowie o pracę.
13.   Forma umowy o pracę.
14.   Umowa na czas określony i nieokreślony.
15.   Czas pracy nauczycieli.
16.   Urlop dla poratowania zdrowia dla poratowania zdrowia.
17.   Wynagrodzenia.
18.   Uprawnienia emerytalne nauczycieli.
19.   Ustanie stosunku pracy.
20.   Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczyciela.
21.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
22.   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a przepisy RODO.
23.   Kadry w dobie COVID 19.

Część II
Część praktyczna
1.   Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
      – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
      – sankcje karne za nieprowadzenie lub niezgodne z prawem prowadzenie dokumentacji.
2.   Dokumentacja osobowa:
      – ogólne zasady prowadzenia akt osobowych,
      – kwestionariusze składane przez kandydata do pracy oraz pracownika,
      – wymagania kwalifikacyjne przy zatrudnianiu nauczycieli,
      – dokumenty wymagane przy zatrudnianiu (oświadczenia i zaświadczenia),
      – zawieranie kilku umów,
      – treść umowy o pracę i informacji dodatkowej,
      – nieobecności w pracy (urlop macierzyński, rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia), a urlop uzupełniający,
      – skierowania na badania oraz orzeczenia o zdolności pracownika do pracy na danym stanowisku,
      – oświadczenia składane przez pracownika w związku z uprawnieniami rodzicielskimi,
      – oświadczenia składane przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy,
      – umowa o pracę – elementy umowy o pracę,
      – zasady sporządzania informacja o warunkach zatrudnienia,
      – dokumentacja czasu pracy,
      – dokumentacja wynagrodzeń (karty pracy, karty wynagrodzeń, karty przychodów pracownika, listy płac),
      – dokumentacja wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności pracownika płatnych i niepłatnych,
      – dokumentacja związana z powierzeniem pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się,
      – świadectwa pracy.
3.   Nowe zasady tworzenia dokumentacji pracowniczej – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
4.   Case studies.

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i  wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.