Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Cele ogólne:
1.  Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.
2.  Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania  i wychowania.

 

Program szkolenia:
1.  Profil kompetencyjny nauczyciela.
2.  Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
3.  Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 22 maja 2018 roku.
4.  Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego, określone w podstawie programowej.
5.  Zadania nauczycieli w zakresie realizacji procesu kształtowania kompetencji, w tym:
     – tworzenie planów dydaktycznych uwzgledniających rozwijanie  kompetencji kluczowych,
     – prowadzenie procesu dydaktycznego uwzględniającego realizację kompetencji,
     – monitorowanie i ewaluacja w zakresie kształtowanych kompetencji na kolejnych etapach edukacyjnych.
6.  Efektywne metody kształcenia kompetencji kluczowych.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.