Metody nauczania sprzyjających kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności.

Metody nauczania sprzyjających kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności.

Cele:
­1. Poszerzenie wiedzy na temat metod i technik twórczych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych i właściwych postaw.
­2. Kształtowanie umiejętność stosowania wybranych technik i metod twórczych.
­3. Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.
­4. Rozwijanie podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać.

Treści programowe

  1. Neurodydaktyka w szkole czyli jak uczyć się uczyć.
  2. Czynniki warunkujące efektywne nauczanie i uczenie się.
  3. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się – rozwijanie kreatywności, innowacyjności
    i przedsiębiorczości.
  4. Kreatywność – pojęcia, zasady , strategie
  5. Stymulacja myślenia twórczego – system ćwiczeń opartych na rozwiązywaniu problemów.
  6. Gry symulacyjne, decyzyjne, sytuacyjne rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość.


    Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.