Nauczanie problemowe – rozwijanie umiejętności uczenia się.

Nauczanie problemowe – rozwijanie umiejętności uczenia się.

Cele szczegółowe:
Uczestnik/czka:

  • charakteryzuje założenia nauczania problemowego ,
  • omawia strategie nauczania problemowego,
  • wyjaśnia specyfikę możliwości poznawczych i  badawczych dzieci na kolejnych etapach rozwoju,
  • analizuje odmiany i techniki nauczania problemowego,
  • podaje przykłady metod nauczania problemowego na różnych przedmiotach i etapach edukacyjnych,
  • określa rolę nauczyciela w organizacji zajęć z wykorzystaniem metod problemowych,
  • uzasadnia, w jaki sposób uczenie problemowe umożliwiaja kształtowanie umiejętności uczenia się,

 

Program szkolenia:
1.  Założenia nauczania problemowego.
2.  Strategie nauczania problemowego.
3.  Specyfika badania rzeczywistości u dzieci na kolejnych etapach edukacyjnych (od konkretów do abstrahowania, określania związków przyczynowo – skutkowych,

     elastyczność myślenia, zdolność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, systematyzowanie wiedzy, doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów źródłowych.
4.  Odmiany i techniki nauczania problemowego.
5.  Przykłady metod nauczania problemowego do zastosowania na II etapie edukacyjnym (PBL – ang. problem basic learning, IBSE – ang.  inquiry – based science education,

     metoda sytuacyjna, metoda przypadków, metoda optymalnego planu działania).
6.  Rola nauczyciela w pracy metodą problemową od facylitatora do przewodnika.
7.  Przydatność, zalety i wady metod problemowych.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.