Cele:    

1. Nauczyciel zna ramowy plan nauczania dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
2. Nauczyciel zna podstawę programową dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
3. Nauczyciel zna cele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
4. Nauczyciel zna warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

 

Program:
1. Podstawa programowa dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy - zadania szkoły
2. Cele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3. Formy realizacji zajęć w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
4.  Realizacja treści nauczania - rozwiązania praktyczne.
5. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
6. Praktyki wspomagane poza szkołą - rozwiązania praktyczne.

 

Prowadzący: pedagog specjalny z 15-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener