ROE STUDIUM COACHINGU

ROE STUDIUM COACHINGU

studium coachingu

 

 

Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.
Arthur Ashe

 

 

 

 

 

Studium adresowane są do wszystkich chcących nabyć i pogłębić praktyczne umiejętności
w zakresie coachingu. Zapraszamy kadrę zarządzającą jst, placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wykładowców, nauczycieli, jak również wszystkich zajmujących się rozwojem
oraz doskonaleniem.

 

 

Ukończenie Studium Coachingu pozwala zwiększyć warsztat pracy o nowe kompetencje w zakresie:

  • Konstruowania głównych narzędzi i technik coachingowych
  • Komunikowania się i budowania relacji sprzyjających rozwojowi
  • Określania celów
  • Wspierania rozwoju własnego i innych
  • Metod pracy z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi

Po zakończeniu cyklu zajęć uczestnicy otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Coachingu, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Liczba godzin dydaktycznych: 80 (4 zjazdy weekendowe)

 

Forma zajęć: Trening(ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy).

 

Założenia i cele

  • Przygotowanie do prowadzenia rozmów coachingowych
  • Wzrost świadomości w zakresie wykorzystywania potencjałow ludzkich dla optymalizacji ich rozwoju i doskonalenia kompetencji
  • Dostarczenie wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzenia coachingu
  • Nabywanie i doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, o obszarach rozwojowych
  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania relacji z osobą coachowaną
  • Doskonalenie umiejętności ustalania celów rozwojowych oraz poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem kontekstu działania osoby coachowanej
  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i realizowania celów rozwojowych
  • Wypracowanie profilu skutecznego coacha

 

Formy zaliczenia:

Zajęcia kończą się egzaminem, który obejmuje:

  • test wiadomosci
  • przygotowanie i przeprowadzenie wybranego przez siebie spotkania coachingowego

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • Obecnośc obowiązkowa
  • Aktywność
  • Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości z treści programowych całego treningu
  • Pozytywne zaliczenie przygotowanego i przeprowadzonego przez siebie spotkania coachingowego. Sesja coachingowa z użyciem kamery. Omawianie nagrań ze wskazywaniem naszego rozumienia coachingu i jego praktycznych konsekwencji w konkretnej rozmowie – jej dobrych i słabych/błędnych momentów.
  • Rekomendacje pisemne dla uczestnika ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do pracy

 

Program:

Istota coachingu – nie tylko kwestie definicyjne.

  • Co to jest coaching?
  • Czym coaching na pewno nie jest?Coaching a mentoring, doradztwo, trening, szkolenie, terapia, wychowywanie etc. Podobieństwa i róznice przedstawione na podstawie ogólnego modelu relacji „ja – ty”.
  • Coaching jako skuteczne narzędzie doskonalenia umiejętności- określanie celów, osiąganie celów
  • Wydobywanie zasobów,
  • Rodzaje coachingów. Zastosowania

 

Korzyści z coachingu

  • Uświadomienie coachowanym słabych i mocnych stron
  • Korzyści dla jednostki, korzyści dla organizacji
  • Generowanie kreatywności
  • Budowanie pewności siebie i odpowiedzialności za własny rozwój
  • Motywowanie do konstruktywnych zmian
  • Rozwój osobowy i jego dynamika. Kiedy pojawia się miejsce dla coacha?”
    • Psychologia rozwoju dojrzałego/dorosłego człowieka.
    • Bariery rozwoju. Granice samorozwoju.
    • Przełamywanie ograniczeń samorozwoju poprzez „zadania domowe” pomiędzy sesjami.
    • Zmiana. Źródła motywacji do zmiany. Motywowanie.

       

Postawa i umiejętności coacha

  • Zmysł obserwacji, ciekawość, inicjatywa, otwartość, empatia, nawyk działania (proaktywność)
  • Budowanie relacji
  • Słuchanie i mówienie ze zrozumieniem
  • Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
  • Prowadzenie rozmów coachingowych
  • Tworzenie przejrzystych zasad współpracy
  • Asertywność
  • Inteligencja emocjonalna

 

Planowanie działań coachingowych

  • definiowanie celów coachingowych,
  • celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu

 

Model rozmowy coachingowej

  • Budowanie atmosferty Co możemy zrobic, żeby zepsuć atmosferę spotkania coachingowego?
  • Etapy rozmowy coachingowej
  • Metoda GROW
  • Częstotliwość zbierania danych,

 

Analiza coachingowa – Etapy analizy coachingowej

  • Budowanie kwestionariuszy zbierania danych i formularzy oceny. Kryteria oceny jakości rozmów.
  • Ocena. Pytania skłaniające do oceny. Błędy w ocenie
  • Karta przygotowania do coachingu i karta oceny coachingu. Symulacje całej rozmowy coachingowej – Motywowanie do zmiany
  • Samokontrola pracownika – analiza trudności, błędów, braku oczekiwanych efektów, wnioski

 

Informacja zwrotna

  • Konstruowane i przekazywanie informacji zwrotnej – model postepowania
  • Pozytywna i negatywna informacja zwrotna – symulacje

 

Mój profil coacha

  • Cechy i umiejętności idealnego coacha
  • „Ja” jako coach– moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?
  • Problem odpowiedzialności coacha za proces i jego efekty.
  • Superwizja dla coacha

 

W kierunku mistrzostwa – moja sesja coachingowa – opracowanie i przeprowadzenie rozmowy coachingowej. Omówienie każdej rozmowy.

  • Ocena rozmowy.
  • Ocena własnych umiejętności i cech uczestnika w kontekście pracy w charakterze coacha
  • Wnioski i formułowanie celów na przyszłość

 

 

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

 

 

Koszt: 2300 zł

 

Zapewniamy:

  • Wykwalifikowaną kadrę trenerską
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch i przerwy kawowe

Serdecznie zapraszamy