Stop nudnym lekcjom.

Stop nudnym lekcjom.

Cele:    

1. Refleksja nad własnym warsztatem pracy.
2. Przypomnienie roli elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się.
3. Przegląd metod aktywizujących i stworzenie sytuacji, w której uczestnicy ćwiczą  wybrane metody.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

Program:
1.    Moje cele i państwa cele – jako nawiązanie do elementów oceniania kształtującego
2.    Refleksja – ja nauczyciel,  ja uczeń.
3.    Czynniki powodujące, że uczeń odbiera lekcje jako nudną.
4.    Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
5.    Kompetencje kluczowe w różnych ujęciach.
6.    Efekt WOW na lekcji.
7.    Rola elementów oceniania kształtującego w zapobieganiu nudzie na zajęciach.
8.    Siła w różnorodności.
9.    Atrakcyjny wykład.
10.    Zamiana ról (przegląd metod aktywizujących, w których biorą czynny udział uczestnicy warsztatu).
11.    Aktywne notowanie.

 

 

Prowadzący: nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.