To proste, ale niełatwe – o komunikacji, relacjach i współpracy w zespole.

To proste, ale niełatwe – o komunikacji, relacjach i współpracy w zespole.

Cel ogólny:  
1.  Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie  efektywnej współpracy z innymi osobami.
2.  Identyfikacja własnych zasobów w komunikacji interpersonalnej.
3.  Zdiagnozowanie osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji.
4.  Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Doskonalenie umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych.

 

Cele szczegółowe:
1.  Rozwijanie umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji.
2.  Doskonalenie umiejętności budowania kontaktów  i  aktywnego słuchania – uwrażliwienie na innych.
3.  Kształtowanie umiejętności wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia.
4.  Doskonalenie umiejętność odnajdywania się w różnych  zespołach i pełnienia różnych ról.
5.  Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z problemowymi sytuacjami.
6.  Kształtowanie umiejętności wyznaczania zasad i granic w kontaktach interpersonalnych.
7.  Rozwijanie umiejętności autorefleksji.

Uczestnik szkolenia:

 • określa swoje zasoby w kontekście kompetencji kluczowych,
 • rozpoznaje swoje mocne strony i ograniczenia w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 • uzasadnia potrzebę patrzenia na problem z różnych perspektyw,
 • określa i analizuje role w zespole,
 • tłumaczy zasadność pełnienia różnych ról w zespole,
 • udowadnia potrzebę określenia jasnych zasad współpracy w zespole,
 • analizuje i ocenia strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wskazuje i porządkuje czynniki wpływające na pracę w zespole,
 • definiuje problemy i proponuje sposoby efektywnej pracy w zespole.
   

Program szkolenia:
1.  Kompetencje kluczowe – profil kompetencyjny nauczyciela.
2.  Jak umiejętnie wykorzystać własny potencjał?
     – identyfikacja własnych zasobów zewnętrznych i wewnętrznych
     – praca na zasobach
3.  Budowanie zespołu.  Jak efektywnie komunikować się w zespole?
     – skuteczne porozumiewanie się w grupie
     – ukryte poziomy komunikatów
     – różnice interpersonalne w komunikowaniu  się
     – rola lidera i innych członków zespołu w koordynowaniu i komunikacji w zespole
    – sztuka negocjacji i kompromisu
    – kreowanie zaangażowania w pracę zespołu. Koncentracja na wspólnych celach
4.  Analiza czynników wpływających na efektywną pracę zespołu. Zdefiniowanie problemów i wskazanie rozwiązań.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.