Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2012/2013

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Oferta RODN odpowiadająca podstawowym kierunkom realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

 

 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2012/2013.

RODN przygotował dla Państwa pełną ofertę szkoleń podejmującą tematykę określoną przez MEN.

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2012/2013:

[acc style=”style3″ title=”Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.” parent=”accgroup1″ ]

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 

 • Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym
 • Dysfunkcje i zaburzenia u dzieci w klasach 1-3
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
 • Praca z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (IPET). Jak pracować w klasie z dzieckiem z orzeczonymi dysfunkcjami?
 • Praca z uczniem w świetle opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (szkoła podstawowa)
 • Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Budowanie zespołów wspomagających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Arteterapia
 • Choreoterapia
 • Mandala
 • Tańce integracyjne

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych:.” parent=”accgroup1″ ]

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
 • Profilaktyka przemocy na tle seksualnym – gdy flirt i żart stają się przemocą
 • Równa szkoła – przeciwdziałanie dyskryminacji w szkołach i placówkach oświatowych
 • Ryzykowne zachowania dzieci w Internecie – dzieci jako sprawcy i ofiary
 • Poznać i zrozumieć wychowanka oraz jego rodziców
 • Warsztaty negocjacyjne podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły
 • Konfrontacja bez przemocy – o mediacjach rówieśniczych w szkole
 • Profilaktyka przemocy i agresji
 • Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży. Trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zachowań agresywnych
 • Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci: zadania szkoły, kuratora rodzinnego
 • Program przeciwdziałania przemocy w szkole

[/acc]

[acc style=”style3″ title=”Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.” parent=”accgroup1″ ]

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Dysfunkcje i zaburzenia u uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Rozpoznawanie uzależnień: alkohol, narkotyki, komputer
 • Praca z uczniem z orzeczonymi dysfunkcjami: niepełnosprawność intelektualna, sensoryczna, somatyczna, autyzm, ADHD, niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – praca z uczniem w świetle opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja)
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Zaburzenia okresu dojrzewania: depresja młodzieńcza
 • Jak budować kontakt z nastolatkiem?
 • Ocenianie kształtujące, jako czynnik motywujący do uczenia się
 • Strategie uczenia się. Jak wspierać uczniów i samemu się uczyć?
 • Motywowanie uczniów do zmiany zachowań
 • Sztuka motywacji w relacji z uczniem. Nauczyciel w działaniu
 • Techniki motywujące i aktywizujące uczniów
 • Sytuacje trudne we współpracy nauczyciela z uczniem – sposoby radzenia sobie z nimi

[/acc]

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 monitorowany będzie Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 

 • Nowa podstawa programowa a wewnątrzszkolne zasady oceniania i program wychowawczy
 • Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego
 • Tworzenie szkolnych planów nauczania we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe
 • Planowanie i organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują ewaluację.

 

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Autoewaluacja w szkole
 • Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola – uspołecznienie procesu
 • Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe
 • Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w planowaniu rozwoju placówki
 • Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole, przedszkolu? Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe