Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015

Kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015

kierunki 2014-2015

 

Oferta RODN odpowiadająca podstawowym kierunkom realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!
 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015.
 RODN przygotował dla Państwa pełną ofertę szkoleń podejmującą tematykę określoną przez MEN.

Podstawowe kierunki realizacji polityki edukacyjnej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”Wspieranie Rozwoju Dziecka Młodszego  (6-latek, uczeń młodszy na kolejnych progach, podręcznik do kl. I)” parent=”accgroup1″ ]
Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Realizacja podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem innowacyjnych programów i materiałów dydaktycznych
 • Wyzwalanie dziecięcej kreatywności – sześciolatek w szkole
 • Gry i zabawy aktywizujące dziecko  oraz wspierające jego rozwój emocjonalny
 • Dziecko gotowe do szkoły
 • Na drodze ku samodzielności edukacyjnej
 • Wsparcie rozwoju dziecka nieśmiałego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolenego
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
 • Praca z uczniem młodszym
 • Rysunek dziecka w diagnozie i terapii
 • Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierajaca rozwój dziecka w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Planowanie, monitorowanie i ewaluacja pracy nauczycielki / la edukacji wczesnoszkolnej – podstawa programowa, podręcznik, program nauczania
 • Jak rozpoznać relacje w zespole uczniów sprawiajacych trudnośi wychowawcze i wykorzystać w działaniach naprawczych
 • Obserwacja zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym

 [/acc]

 

[acc style=”style3″ title=”Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach” parent=”accgroup1″ ]

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach (łącznie z agresją słowną)
 • Życzliwość jako sposób budowania konstruktywnych relacji nauczyciela z uczniem. Propozycje dla profilaktyki zachowań agresywnych w szkole
 • Dyscyplina w klasie. Kształtowanie autorytetu nauczyciela
 • Godność w pracy nauczyciela. Radzenie sobie z manipulacją uczniów i rodziców
 • Przemoc i cyberprzemoc w szkole oraz uzależnienie od Internetu. Radzenie sobie z zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji. Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów
 • Praca z dzieckiem i osobą  agresywną
 • Od złości do  agresji. Sposoby efektywnego kontrolowania zachowań uczniów
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami uczniów  w szkole?
 • Bezpieczna szkoła – kreowanie wspierającego środowiska szkolnego 
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie
 • Budowanie koalicji z otoczeniem szkoły na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • Zachowania problemowe uczniów – program nauki zachowania (PNZ)
 • Szkoła jako instytucja sprzyjająca szerzeniu się agresji. Jak pracować nad dyscypliną w klasie?
 • Bezpieczny Internet – Bezpieczne Dziecko
 • Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdnym etapie kształcenia. Czyli jak wspomagać rozwój każdego ucznia przez diagnozę możliwości i uzdolnień, zmotywowanie go do pracy i wysiłku, w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Systemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły
 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
 • Zdrowie ucznia jako kluczowy czynnik jego rozwoju psychofizycznego
 • Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży ze strony dorosłego sprawcy
 • Cyberprzemoc. Dziecko jako sprawca i ofiara
 • Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 • Konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów
 • Stop przemocy w szkole! Jak zapobiegać agresywnym zachowaniom?
 • Techniki pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne

 [/acc]

[acc style=”style3″ title=”Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” parent=”accgroup1″ ]

Proponowane tematy szkoleń RODN:

 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE w szkole ogólnodostępnej jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne ucznia z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia – praktyczne wskazania do pracy z uczniem dysfunkcyjnym
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej – budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników
 • Dziecko z niepełnosprawnością pokarmową oraz z chorobą przewlekłą w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – znaczenie wsparcia dietetycznego dzieci z chorobami, które modyfikują zachowanie w tym ADHD, autyzm i jego spektrum, depresja
 • Niepełnosprawni wśród sprawnych
 • „Ruch – radosne uczenie się” – program autorski wspomagający i stymulujący rozwój dziecka z różnymi dysfunkcjami

 [/acc]

 [acc style=”style3″ title=”Jakość kształcenia ponadgimnazjalnego” parent=”accgroup1″ ]
Proponowane tematy szkoleń RODN:

 

 • Socjalizacja i reedukacja uczniów zniechęconych do nauki jako strategia szkoły na poprawę efektów kształcenia
 • Sposoby podnoszenia jakości kształcenia w efektywnej szkole ponadgimnazjalnej
 • Systemowe podnoszenie jakości zespołowej pracy nauczycieli szkoły w zakresie zarządzania wiedzą i doświadczeniem pracowników. Jak przebiega proces budowania systemu kierowania zespołami rady pedagogicznej
 • Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia – szkolenie dla nauczycieli
 • Wyławianie i rozwijanie talentów w polskiej szkole (niedoścignione marzenia czy fakty, deklaracje czy działania, plany a ich realizacja – uwarunkowania)
 • Metodyka pracy z grupą
 • Wyzwalanie aktywności ucznia w procesie uczenia się
 • Jak wykorzystać metodę coachingową w pracy z uczniem?
 • Metodyka procesu nauczania
 • Kształtowanie strategii edukacyjnej w lokalnej polityce oświatowej. Wykorzystanie wyników osiągnięć uczniów do podnoszenia jakości pracy szkół w zakresie matematyki
 • Wzmocnienie wychowawczej roli placówki przez rozwijanie uzdolnień, pasji i zainteresowań uczniów
 • Cel w metodzie czy metodą do celu? Prawdy i mity o metodzie aktywnego uczenia się

 [/acc]