Lekcje matematyki w oparciu o nowe technologie

Lekcje matematyki w oparciu o nowe technologie

Cele
  1. Dobieranie narzędzi TIK korzystnych w kształceniu kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów.
  2.  Aktywowanie uczniów, wyrabianie umiejętności współpracy, postawy przedsiębiorczości i uczenia się przez działanie.
Program
  1. Preferowane darmowe platformy, strony internetowe i aplikacje do wykorzystania podczas zajęć z matematyki.
  2. Interaktywne ćwiczenia i aplikacje w procesie kształtowania umiejętności matematycznych i cyfrowych uczniów?
  3. Tworzenie własnych interaktywnych ćwiczeń i kart pracy wspomagających rozwój kompetencji matematycznych uczniów?
  4. Interaktywne systemy testowania wiedzy i umiejętności – sposób weryfikowania rozumienia materiału przez uczniów na bieżąco podczas zajęć. Szybka analiza wyników. Wskazanie mocnych i słabych stron ucznia lub całej grupy.
Prowadzący

Doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

 Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.